Historik

HISTORIK

Året var 1951 när Lions Club, Laholm bildades. Närmare bestämt den 5 april och då med Lions Club i Halmstad som fadder. Nummer 17 av Lions Club i Sverige och Laholmsklubben tilldelades internationellt nummer 18668.

Vi läser det på ett smått gulnat papper och konstaterar över 60 år senare att nu kan vi sitta framför en dataskärm och ta del av Lions verksamhet. Tala om utveckling.

Godsägaren Karl-Axel Klinker utsågs till Lions förste president, som under två år höll i presidentklubban. Profilerna blev många därefter.

Eller vad sägs om lantbrukaren Erik Månsson, Bonnarp, advokaten Torsten Dufva, tandläkaren Sten Hammenberg, agronom Kjell Bachman, Axelvold, rektor ”Gutten” Henrikson.

Listan kan göras ännu längre med välbekante revyaktören Roland Falkström, LT:s redaktör Lage Bengtsson (1967-68), rolighetsministern Ingemar Henningsson, handlanden Ingvar Henrikson. 1976 satt direktör Stig Holmkvist som president.

Välbekante polisen i Laholm, Holger Brunnström, var president 1983-84, bara för att nämnda någon ytterligare.

Ett litet tidningsurklipp konstaterar att när klubben fyllde 30 år, hade man samlat in cirka en halv miljon kronor. Vid den jubileumsfesten skrev Laholms Reumatikerförening en liten hyllningsstrof:

"Vi vill bada i Spenshult för våra besvär. Ej plaska i hallen som kommunen begär. Tack vare Lions bidrag det går. Nu vill vi önska er Många goda år

I samband med det firandet konstaterades att två medlemmar fanns kvar sedan starten 1951. Det var Helge Sandström och Gunnar Jönsson.

Vid en djupdykning bland gamla protokoll hittade vi första uppgifterna från ett möte den 25 april 1951 i Ängstorp. En fråga tilldrog stort intresse, nämligen intagning av nya medlemmar:

Vi saxar:

”På förslag av Lion Sundgren (Gustav, rektor och sedermera manskörsdirigent i Laholm) beslöts följande intagningsordning:

Alla förslag inlämnas till direktorerna som på ordinarie sammanträde redogör för förslagen; sluten omröstning företages därefter, varvid medlem har att rösta, ja, nej eller blankt. Person anses invald om samtliga röster, som avgivits är ja-röster. Det vill säga inval kräver absolut majoritet. Blanka sedlar påverkar ej valet. Den som genom att rösta nej ensam fäller ett förslag har att inför Presidenten och Sekreteraren framlägga sina skäl.

Paragraf 7:

Beslöts enhälligt att till medlem av klubben invälja agronom Kjell Bachman, Axevold.

Sekreteraren fick i uppdrag att meddela vederbörande."


Avslutningen är lite annorlunda:

Presidenten förklarade sammanträdet avslutat och klubbmedlemmarna övergick under svaga men förtjusta rytanden till den delikata ”lejonföda” som Lion Sandströms maka (Elsa) höll i beredskap åt dem”

1 juni utsågs den nya styrelsen, Karl-Axel Klinker fortsatte som president, Sekreterare Åke Johansson, Kassaförvaltare Lennart Lanquist, 1:e vice president Kjell Bachman, 2:a vice president Georg Persson, 3:e vice president Gösta Nilsson, Klubbmästare Helge Sandström, Tail Twister Gunnar Jönsson, Direktorer Torsten Dufva, Torsten Alfort, Gustav Sundgren och Robert Eklund.

 

1956-58


Vi bläddrar lite i protokollet från 1956. Kjell Bachman, Axelvold var en klurig sekreterare som ofta skämtade till det.


Vid januarimötet 1956 står bland annat följande:

“Upplästes en nyårshälsning från Humberta Velenzuela och Roy Keaton, icke att förväxla med Buster med samma namn” 

Eller: “På grund av klubbens ringa medlemsantal beslöts att icke antaga vänlig inbjudan från Lions club i S:t Moritz att deltaga i Lionstävling i störtlopp”


Vid februarimötet läser vi vidare:

“Månadsnytt genomgicks. Som representant vid distriktsmötet i Trollhättan utsågs lion Bendz för den händelse han just den dagen skulle passera Trollhättan, vilket inte kunde anses för otroligt. 

Lotterivinnare för dagen blev Karl Karlsson i Ryd vilken godhjärtad som han måste vara per post insänt kronor två för inköp av en lott. Ett svårt dilemma uppstod, men klubben beslöt beslagtaga vinsten. Detta med hänsyn till att K.K under alla förhållande ej hade möjlighet att vinna det eftertraktade cigarettskrinet. Tack Karl Karlsson för tvåkronan”.

Instruktion per film i lejontändernas vässande vidtog varefter klubben beslöt intaga cariesbefrämjande kost. Flertalet ansåg det dock befogat att motverka denna sjukdom med tillhjälp av en sup."

Vid septembermötet det året framgick att behållningen vid det gamla verksamhetsårets slut uppgick till 4.738:71 fördelat med 4.546:54 på aktivitetsmedel och 192:17 på administrativa medel.

Vid månadsmötet den 3 december det året diskuterades styrelsens förslag till anordnande av Julmarknad för att härigenom få medel till olika julgåvor. Klubben beslöt att julmarknad ska anordnas fredagen den 14 december och med lions Erik Månsson som julmarknadsgeneral. Vid den samma försäljes: julgranar, granris, julkärvar, samt av lioninnernas stöpta ljus. Samtidigt försäljes tombolalotter å julskinkor, harar och fasaner. 

"Sedan presidenten önskat En God jul och ett Gott Nytt år vidtog en enkel måltid. Lion Asklund inledde därefter diskussion om ett ämne han rubricerat: Vilka koncekvenser kommer den blivande motorvägen att ha för staden och bygden? Då inledaren på ett utmärkt sätt lyckats spetsa till sina frågeställningar gav det upphov till en mycket livlig diskussion som kom att omfatta såväl de styrandes i Laholm törnrosasömn som inkorporering av Mellbystrand och slutade med dyrortsgruppering innan den tillförordnade diskussionens ordförandes klubbslag satte punkt för vidare utflykter.

Vid protokollet: Lars Ekberg" 


Vi bläddrar vidare 1957 och paragraf 12 vid majmötet.

“Sedan presidenten avslutat sammanträdet avåts en delikat vårsupé varvid mer eller mindre allvarliga problem ventilerades. Då det visade sig att en av lions, nämligen Knut Ringblom, skulle flytta till sin nybyggda villa måndagen den 13 maj anmälde sig ett flertal av lions att vara honom behjälplig vid flyttningen även som medförande traktorer med vagnar och lastbilar mot en rimlig utskänkning i ersättning”

I oktober 1957 beslutades Att anordna bilmetartävling i L:a Tjärby sjö,

Bland annat: markägarnas ersättning, antingen deltaga eller 25:- per deltagare.

Varje medlem skulle ställa minst tre man till förfogande som kunna tjänstgöra som funktionärer.

Beslöts att priserna skulle bestå av:

1:a pris vid 500 deltagare- en Volkswagen

1:a pris vid 400 deltagare - en Ford Anglia

1:a pris vid 300 deltagare - en Fiat 500.

Andra pris: en fiskeutrusnting- värde 300:.-

 3:e pris en reseradio- värde 200 kronor.

Det visade sig att fisketävlingen gav 7300 kronor i överskott.

I december beslöts att Lions Club i Laholm skall ha monopol på loppmarknad i Laholm

 

Mer saxat från 1958

På en mycket närgången fråga av en av medlemmarna var presidenten tvungen svara att det för förvaring av attiraljer synnerligen välbehövliga skåpet ännu ej avancerat från förslagsstadiet


Historiskt datum. Den 25 november 1958 beslöts att inköpa en skrivmaskin att disponeras av sekreteraren. Pris: 335 kronor.


I december 1958 talade rotarianen och sparbankschefen Folke Willstrand på ett sakkunnigt och intressant sätt "....om sparbankernas uppkomst och utveckling samt sparandets betydelse för samhälls och näringsliv. Vid den följande diskussionen fick hr Willstrand ytterligare tillfälle att slösa med sitt sparkunnande.

Knut Ringblom, sekreterare"

 

Avslutningsvis vid 1958 års sista sammanträde:

"Diskuterades den låga närvaroprocenten för vissa av medlemmarna och beslutades att presidenten skulle ”tala” med följande lions: Sven Håkansson och Lennart Lanquist."


Lite smått och gott från de första åren


1952 - 1958


"Presidenten meddelade att ett Lion i Mellby hade underlåtit hala sin flagga trots att djupaste mörker rådde då presidenten passerade, halade flaggan samt hopvek och upphängde densamma
på ägarens dörr, allt utan att hans förehavanden upptäcktes. Detta grovt felande Lion ådömdes att böta en tjärve ren råg till varje medlem, levererad hos var och en till julen.”

Idag läser vi om Ladies Night. Redan 1953 i april planerades Ladies Night på Veinge hotell.

Samma möte:

”Lion Sundgren tyckte att klubben kollektivt skulle anmäla sig som blodgivare vid Laholms  
sjukstuga. Klubben beslöt att gå på den linjen. Att man skulle kontakta sjukstugan om erbjudande om provtagning och varje blodgivning skulle ge 25 kronor, att tillföras aktivitetsfonden.”

Ur protokollet den 7 november:

”Lion Erik Månsson inledde en diskussion över ämnet ”Vill konsumenten ha det svenska jordbruket kvar”. Inledaren visade en för honom ovanlig pessimism, men piggnade till då Lion Lars Ekberg klart tolkade konsumenternas känslor och tankar gentemot modernäringen. Diskussionens vågor gick höga och alla fick klart för sig att läget var kritiskt inte blott för lantmannen utan även för konsumenten vilken hade en bestämd känsla av att allting steg utom tillgodohavandet på sparbanksboken”

Vid protokollet; Kjell Bachman."


1957


”Angående polisbevakning vid bilmetartävling i L:a Tjärby kl. 9.30-16.30
7 timmar á 7:80
Summa kronor: 54:60

Kvitteras 24/2 1958 av John Norshammar, poliskommissarie”


Annons till samma metartävling kostade 45 kronor för 150 millimeter i NST.

Elström till samma fisketävling.

"30 kilowatt á 7 öre, 2:10  
T
age Andersson 4 tim á 4:-, 16:- 
Totalt: 18:10”


Cykelcentrum, Laholm

An. 2 st. metspö                   21:-
2
 linor med flöte och kork    1:35
Summa kronor:                    22:35"

 

1959 - 1960

Mötet den 11 maj 1959 avslutades originellt så här:

"Avslutades förhandlingarna med att presidenten tackade för uppmärksamheten efter samtliga lions skyndsamt anslöt till väntande lionesses, vilka väl krigsmålade gjorde allt för att under den vackra vårkvällens lopp leda och förleda sina sämre hälfter in på den....smala stigen"

Här ett litet annorlunda slut på mötet den 13 juni.

"Efter den glada måltiden, vid vilken lion Asklund utspisades med specialköttbullar, dracks kaffet i klubbrummet och två gästande lions bidrog till en historierik kväll."


Den 14 september satt "Gutten" Henriksson vid protokollet.

"Efter sammanträdet intogs först kotletten och sedan rouletten, varvid vikarierande croupiern Per Ek gjorde allt för att stärka klubbkassan. Spelet skedde under myckety djup tystnad, som är brukligt bland annat i Monte Carlo."


I oktober besökte Lions den nya telestationen 

"....och tillsammans med guiderna intog man Gröna Hästen till fots för en trivsam måltid. Sammanträdet blev kanhända av denna anledning ganska livligt och någon lion föreslog att mat och dryck borde täras före varje sammanträde, vilket dock ej föranledde något klubbens beslut. Dock skulle till protikollet föras att lions Kurt Asklund och Helge Sandström kände sig manade att nästa gång bjuda på rödvin."


Årets kortaste sammanträde den 9 november avslutades med:

"Efter det korta sammanträdet strömmade lions ut på Gröna Hästen, där damer och gås otåligt väntade."


Månadsmötet den 14 december var viktigt för där spikades stadgarna för månadslotteriet. Läs och bergrunda:

"Den som tvenne gånger vunnit 

till vinsten också hunnit 

Han skall tvingas äta, dricka på 

Grönan Häst med egen flicka

för en summa ganska stor (50 kronor)

Mätt bör blir både far och mor

Bliver någon av dem full

är det inte klubbens skull

Utan han eller hon ligge ogill"

1960 blev ett märkesår för något som hette Sport 60.
Klubbmästaren meddelade att han planerat en stor insats för Sport 60. Efter hand som klubbmeddelarna anländer till sammanträdet, blir de utskickade på en halvmilapromenad. För nödig utspisning svarar klubbmästaren.
Sammanträdet hade föregåtts av just Sport 60. Vid kaffet vaknade spelarintresset och snart hade hade Helge Sandström sprängt banken.
1961-62

 

Vi har bläddrat vidare i protokollen. Men sedan vi passerat 1960 så har protokollen ändrat karaktär ganska markant. Av 50-talets lustfyllda kommentarer finns inte så mycket kvar. Tiderna förändras naturligtvis och så här i början av 60-talet är det kort och korrekt återgivet från medlemsmötena, men där finns också ”godbitar” 

13 februari 1961 är Torsten Dufva president och sekreteraren heter I Carlstedt.

Mötet den gången avslutades så här:

”Efter den sedvanliga måltiden på Gröna Hästen kåserade redaktör Knut ”Kåji” Jönsson om Thimes, Hallandsposten, Laholms Tidning samt andra stora tidningar”.

En månad senare kåserade lion Per Ek och Ragnar Jönsson om nyligen företagna semesterresor till Kanarieöarna.

”Kåserierna som voro mycket intressanta, beledsagades av vackra färgbilder, vilka sistnämnda visade prov på fotografiskt kunnande som - därest vederbörande fortsätter med- kan bliva ett allvarligt hot mot stadens övriga fotokonstnärer”


9 oktober samlades Lions vid nya polishuset i Laholm och då visade sekreteraren Wellsjö ”gripande och fängslande” kommentarer kring den rundvandring som företogs  under sakkunnig ledning av landsfiskal Olof Elmin och lion Carlstedt. Klubbmedlemmarna fick stifta bekantskap med de nya arresterna och övriga lokaliteter. Det befanns att det var väl sörjt för både personsalens och gästernas trivsel och komfort och på landsfiskalens inbjudan lovade några att återkomma så snart som möjligt.Presidenten var särskilt fängslad av rastgården, som han efter en provrunda betecknade som ”bus-bra”, ett omdöme som vittnar om att han sitter inne med stor sakkunskap också på detta område” 


1962, den 12/2, behandlades en bordlagd fråga.Det gällde ett anslag till samrealskolans flickkör där styrelsen yrkat avslag på framställningen. Efter votering beslöts att kören skulle erhålla 100 kronor som ersättning för sin medverkan vid klubbens julfest.

"På årsmötet intog lion-flocken Stadshotellets köksregioner under rubriken Ju fler kockar, desto sämre soppa. Under lion Eks säkra ledning tillreddes en måltid som varken blev soppa eller sämre. I varje fall prisades anrättningarna, särskilt beröm fick lion Bendz välrostade bröd och då detta nedskrives har det icke försports att någon tagit skada av att deltaga i de gastronomiska utsvävningarna. Under måltiden kåserade lion Ek till vår stora förnöjelse om sorger och glädjeämnen i en krögares tillvaro."


Måndagen den 14 maj ”darrade” lionsmedlemmarna.

”På mer eller mindre darrande knän samlades man utanför folktandvårdens nya lokaler, varefter lion Hammenberg guidade oss runt och förevisade de trivsamma lokalerna, men också de skräckinjagande instrument som en ”betplockare” använder i sin dagliga gärning."

1962-64

Vi bläddrar vidare i Lions protokoll från 60-talet. Men nu i början av 1963 har protokollen blivit allt mindre uttömmande.

Men den 11 mars 1963 hölls ett interzonmöte i Laholm där Halmstad, Örkelljunga och Båstad medverkade. Välbekante fader Gunnar från Osby höll föredrag om vägen till glädje och själv var han säkert en bland de gladaste när han räknade igenom det ekonomiska resultat för dagen. Kvällen avslutades med gemensam supé på Gröna Hästen där Lion Per Ek höll i trådarna. Vid kaffet undehöll Barbro Falkström.

I november tog Lions sats inför julen. Bland annat meddelade lion Rune Persson att damerna skulle samlas i hans bostad för ljusstöpning. En av Lions riktigt stora pådrivare var Eric Mellqvist och han var sammankallande i den kommitté som skulle arrangera barnens julfest.


Ett avgörande beslut togs sedan den 13 januari 1964.

Så här står det att läsa:

"En diskussion om rödvinets vara eller icke vara vid samkvämet utlöste en liten debatt. Det beslöts att rödvinet skulle slopas vid de vanliga mötena."


I mars månad kom frågan om frånvaro åter upp på tapeten. Hur klubben skulle göra med de medlemmar som utan anmälan om giltigt förväll lyser med sin frånvaro vid klubbmötena. Efter en lång debatt bestämde man sig för följande:

"Den i stadgarna upptagna artikel 6 skall följas vilket innebär att medlem som utan anmälan om giltigt förfall mer än fyra gånger i följd är frånvarande ska strykas som medlem."


Ytterligare ett viktigt beslut togs den 11 maj samma år. Det var lion Helge Nilsson som påpekade att Lionmärken på bilar och rockslag ofta skyltar, speciellt på bilar sedan en medlem lämnat klubben och således inte bör ha märkena kvar. På Lion Kurt Asklunds förslag belöts att klubbnålar och märken skulle återfordras då en medlem lämnar klubben.

14 september 1964 diskuterades planerna på program och aktiviteter under det kommande arbetsåret. Lion Lars Ekberg påpekade angående septemberutflykten att enligt kutym i klubben har presidenten rätt att ensam bestämma tid, plats och program för denna.


Här en liten fråga från november 1965. Lion K G Henrikson, närmare presentation överflödig yrkade i egenskap av ordförande i Laholms Tennisklubb, att Lions club skulle återställa nätet kring ena tennisbanan, som skadats i samband med Sveriges Radios program Sommartoppen vid midsommarfestligheterna, i förutvarande skick.Styrelsen fick i uppdrag att utreda saken.

Redan den 10 december meddelade presidenten att han träffat överenskommelse med tennisklubben angående återställande av det skadade nätet i förutvarande skick och han fick befogenhet att disponera medel för bestridande av kostnaderna.